terug

Actrice - Barbara Duijfjes

---------------------

Bericht van een medezoogdier

Geachte mededieren,

Ik wil u gaarne laten weten hoe ik in dit illustere gezelschap terecht kwam, sterker nog, mij uit eigen beweging bij hen voegde!
Hoe ik, als onafhankelijk en eigenzinnig te boek staande, daartoe kwam?
Welnu: als zoogdier temidden van vele anderen dringt de vraag zich regelmatig bij me op of hier geen sprake is van een betreurenswaardig taalkundig misverstand en de benaming zuigdier voor velen niet toepasselijker zou zijn.
Persoonlijk beweeg ik me gaarne in het verraderlijke landschap van de kunsten,
– let wel, meervoud – en wel liefst op de grensgebieden daarvan.
Nu is het zo dat er ook in de kunsten regelmatig slechts door enkelen gezoogd wordt opdat de andere aanwezigen zich vol kunnen zuigen. En dat, mijn waarde vrienden, staat mij tegen.
De ware kunst is mijns inziens die waar wederzijds gezoogd wordt en dat is nu wat ik in dit gezelschap hoopte aan te treffen.
En terecht, zo bleek .
Het hier te bereiden voedsel is verfijnd en zeer divers: muzikaal, visueel, fysiek en zelfs de (zoals bekend bijzonder voedzame) hersenen ontbreken niet. Bovendien ligt het door een zorgvuldig afgewogen dosis Satiere niet te zwaar op de maag.
Wij klutsen en kijken,
wij mengen en meten,
wij bevragen en beluisteren;
een waar genoegen, dat verzeker ik u.
De maaltijd zal niet vanzelf spreken, maar zeker voor zich.
Dat het u moge smaken!

Hoogachtend,
Barbara Duijfjes.